Ringaraja
Dogodki Mali oglasi Recepti
Še niste član?
Postanite tudi vi del velike Ringarijine družine!
Članstvo je brezplačno, včlanitev pa vam bo vzela le nekaj minut.
Včlanite se zdaj!
Povej naprej...
Ti je stran všeč?
Shrani jo ali jo
deli s prijatelji!

Oglasno sporočilo

Nagradne igre

Katalog ponudnikov


Nahajate se: Zanositev >> Cene vrtcev

Mesečne cene dnevnih programov v vrtcih

Vrtec:
Razred:
Program:
 Razred lahko izračunate s pomočjo obrazca.
 Izračunaj >>

* Izdelan je na podlagi informacij, ki jih imamo na voljo. Če imate informacije o cenah programov v kakšnem drugem vrtcu, vas prosimo, da nam te sporočite po e-pošti na naslov jaka.lindic@ringaraja.net. Prav tako vas prosimo, da nas obvestite, če so podatki za kakšen vrtec napačni.Otroke je mogoče vpisovati v vrtec vse leto, in sicer na podlagi prijave. V vrtec je mogoče vpisati otroke, stare 12 mesecev do vstopa v šolo. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija. Komisijo imenuje svet vrtca v soglasju z ustanoviteljem. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok s posebnimi potrebami. Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

 

Plačilo staršev za vrtec

 

Sistem določitve plačil staršev za programe vrtcev določa Zakon o vrtcih (Ur.l.RS, št. 100/05) v četrtem poglavju in na tej podlagi sprejet Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l.RS, št. 129/06). Navedena predpisa določata način in pogoje za subvencioniranje programov predšolske vzgoje iz javnih sredstev. Do te subvencije so upravičeni starši otrok, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče oziroma ima vsaj eden od staršev začasno prebivališče in je hkrati zavezanec za dohodnino. Po postopku, ki ga določa pravilnik, lahko starši uveljavljajo pri pristojnem občinskem upravnem organu subvencijo oziroma znižanje plačila vrtca, in sicer s posebno vlogo (obrazec DZS Obr. 1,82) ter odločbo davčnega organa o odmeri dohodnine oziroma druge dokumente, iz katerih so razvidni prejemki družinskih članov.

 

Plačilo staršev določi občina na podlagi njihovih dohodkov in premoženja, s katerim razpolaga družina, kot odstotek cene programa, v katerega je otrok vključen.

 

Občina o določitvi plačila staršem izda odločbo. Zoper to odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan občine v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Sodno varstvo zoper odločbo, ki jo izda župan, starši uveljavljajo na upravnem sodišču.

 

Ceno programa, za katerega plačujejo starši določen odstotek, določi občina na predlog vrtca. Vrtec ceno izračuna na podlagi ugotovljenih stroškov vzgoje, varstva in prehrane v vrtcu.

 

Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu, so plačila v celoti oproščeni. Oprostitev plačila uveljavljajo pri pristojnem občinskem upravnem organu tako, da v vlogi navedejo kateri od družinskih članov je prejemnik denarne socialne pomoči.

 

Družine, ki imajo v vrtec vključenega več kot enega otroka, za starejše otroke plačujejo za razred nižjo ceno. To pomeni: če so v vrtec vključeni trije otroci in je staršem določeno plačilo iz tretjega plačilnega razreda, tj. 30 % cene programa, plačajo za najmlajšega otroka 30 % cene, za vsakega starejšega otroka pa 20 % cene.

 

Starši so dolžni poravnati račun, ki jim ga izstavi vrtec, v 8 dneh po izstavitvi, sicer jim vrtec zaračuna zakonite zamudne obresti.

 

Lestvica razredov za plačilo programov v vrtcih

Lestvica starše glede na mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje premoženje družine razvršča v plačilne razrede. Razvrstitev v plačilni razred pomeni določitev odstotka cene programa za starše. Lestvica ima 8 plačilnih razredov, najnižje plačilo predstavlja plačilo 1. plačilnega razreda, in sicer 10 % cene programa, najvišje plačilo pa je plačilo iz 8. plačilnega razreda, ki pomeni 80 % cene programa. Razliko med plačilom staršev in ceno programa zagotavlja občina iz javnih sredstev.

 

Če družina razpolaga s premoženjem, katerega vrednost presega 42.000 eurov, se plačilo, določeno na podlagi dohodkov, poveča za en plačilni razred; če razpolaga s premoženjem, ki presega vrednost 84.000 eurov, se plačilo poveča za dva plačilna razreda; če pa razpolaga s premoženjem, ki presega vrednost 125.000 eurov, se plačilo poveča za tri plačilne razrede. Če premoženje družine presega vrednost 210.000 eurov, je plačilo staršev 80 % cene programa. Premoženje družinskih članov, ki se upošteva pri določitvi plačila, določa 8. člen Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. To premoženje predstavlja naslednje premično in nepremično premoženje: stanovanje in stanovanjske hiše, ki jih družinski člani ne uporabljajo za stalno bivanje, poslovni prostori in poslovne stavbe, prostori za počitek in rekreacijo, plovila, ki jih v skladu s Pomorskim pravom treba vpisati v vpisnik čolnov, stavbno zemljišče, razen zemljišča, na katerem stoji stanovanjska hiša, v kateri družinaživi, osebno vozilo v vrednosti nad 18 minimalnih plač, kapitalski deleži v gospodarskih družbah in zadrugah, vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in drugo premično premoženje večje vrednosti.

 

Če se med letom spremeni število družinskih članov ali če pride do zaposlitve ali izgube zaposlitve enega izmed družinskih članov ali spremembe vrste virov dohodkov ali do namestitve otroka v rejniško družino ali drugo obliko institucionalnega varstva, se plačilo določi na novo, upoštevaje novo stanje oz. tekoče dohodke.

 

Dohodkovni razredi glede na povprečno bruto plačo v letu 2006 (290.635 SIT ali 1.212,80 EUR) uporabljeni za določitev plačil staršev s 1. januarjem 2008:

 

Plačilni razred

Dohodkovni razred
(delež bruto mesečnega dohodka na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo v RS v preteklem koledarskem letu)

Mesečni bruto dohodek na družinskega člana v letu 2006 (SIT)

 

 

 

 

 

Mesečni bruto dohodek na družinskega člana v letu 2006 (EUR)

 

 

 

 

 

Plačilo
(% cene programa)

1.

do 25 %

do  72.659

do   303,20

10 %

2.

nad 25 % do 35 %

nad 72.659 do  101.722

nad 303,20 do 424,48                                    

20 %

3.

nad 35 % do 45 %

nad 101.722 do  130.786

nad 424,48 do 545,76

30 %

4.

nad 45 % do 55 %

nad 130.786 do 159.849

nad 545,76 do 667,04

40 %

5.

nad 55 % do 70%

nad 159.849 do  203.444

nad 667,04 do 848,96

50 %

6.

nad 70% do 90 %

nad  203.444 do  261.572

nad 848,96 do 1.091,52

60 %

7.

nad 90 % do 110 %

nad  261.572 do 319.699

nad 1.091,52 do   1.334,08                                                

70 %

8.

nad 110 %

nad 319.699

nad 1.334,08

80 %

 

 

Cene programov v vrtcih

  • Cene programov, izračunane po metodologiji - 1.2.2007 (xls)
  • Ugotovitveni sklep o izračunanih povprečnih cenah programov in o izračunani višini materialnih in nematerialnih stroškov ter stroškov živil v vrtcih, ki izvajajo javno službo (doc)

 

Vrste programov

Vrtci lahko ponudijo različne programe - glede na trajanje programov in organizacijo.

 

Dnevni in poldnevni program

Dnevni program traja od 6 - 9 ur in lahko poteka dopoldne, popoldne, ves dan ali izmenično. Poldnevni program traja od 4 - 6 ur - poteka lahko dopoldne, popoldne ali izmenično.

 

Dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom od 1. leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok.

 

Krajši program

Krajši program traja od 240 - 600 ur na leto. Namenjen je otrokom iz odročnih in demografsko ogroženih krajev. Namenjeni so otrokom od 3. leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo, lahko pa tudi prehrano otrok.

 

Vzgojno-varstvena družina

Vrtec lahko organizira vzgojo in varstvo otrok tudi v vzgojno-varstveni družini. Ta oblika vzgoje in varstva poteka na domu in jo lahko opravlja vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja, ki je zaposlen v vrtcu, ali zasebni vzgojitelj.

 

Pogoja za organiziranje vzgojno-varstvene družine sta:

  • potreba in interes staršev in
  • premajhno število prostih mest v javnem vrtcu.

 

 

Občasno varovanje otrok na domu

Vrtci lahko organizirajo tudi občasno varovanje otrok na njihovem domu. Gre za posebno obliko storitve, ki je že uveljavljena v zahodnih državah, pri nas pa jo nekaj let ponujajo različne gospodarske organizacije in društva. Novi zakon vrtcem sedaj omogoča, da glede na možnosti in interese ter glede na potrebe svojega okolja, organizirajo varstvo na domu za predšolske in osnovnošolske otroke. Varstvo na domu lahko opravljajo delavci vrtca (vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in svetovalni delavci) in zunanji sodelavci, vendar zakon določa, da morajo imeti najmanj srednjo izobrazbo ali pet let izkušenj v vzgojno-izobraževalnem delu. To storitev v celoti plačajo starši.Vrste programov

 

 

Poslovni čas

 

Glede na potrebe staršev svet vrtca vsako leto določi poslovni čas. Poslovni čas vrtcev traja v večini primerov od deset do enajst ur. Najpogostejši poslovni čas vrtcev je med 5.30 ali 6.00 in 16.00 ali 16.30. Vrtci poslujejo vsak delovni dan v tednu in v letu, nekateri pa opravljajo tudi dežurstva ob sobotah.

 


Vir: Spletna stran Ministrstva za šolstvo in šport