|      
Želiš odstopiti?
Preden se dokončno odločiš, se seznani s posledicami te odločitve.
V kolikor potrdiš svojo odločitev, da odstopiš, bomo v tvoj spletni brskalnik namestili piškotek, ki nam bo omogočil, da te ob vsakem obisku do vključno 13. novembra 2014 prepoznamo in ti zagotovimo nemoteno uporabo portala, brez prikazovanja Ringarajinih dreves in igralne kontrole ob desnem robu ekrana.

Hkrati ti bodo odštete vse do sedaj zbrane točke in žal izgubiš tudi pravico do morebitnih prisluženih nagrad.

Želiš še vedno odstopiti?
Ringaraja.net uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih sicer ne bi mogli nuditi.
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.   Več o tem

Subvencije mladim družinam za leto 2010

Gregor Beguš, www.vzajemci.com , 3.5.2010
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad je dne 30.04.2010 v časopisih Delo in Dnevnik ter na svoji spletni strani, objavil 5. Javni poziv za dodelitev subvencij mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja.

image
/11


Za subvencijo pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije lahko zaprosijo tako državljani Republike Slovenije kot državljani drugih držav članic Evropske unije (EU), ki imajo v Sloveniji dovoljenje za stalno prebivališče.

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je javni sklad, ki je bil ustanovljen s stanovanjskim zakonom z namenom financiranja nacionalnega stanovanjskega programa oziroma za spodbujanje stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš.

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije vsako leto najpozneje do 30. junija objavi javni poziv za dodelitev subvencij, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije na način, da je dostopen javnosti. V javnem pozivu se določijo natančnejši pogoji in postopek za pridobitev subvencij ter višina subvencije.

 

Zakon o NSVS in o subvencijah mladim družinam je tisti, ki določa sistemsko podlago in jasne pogoje za vzpodbujanje subvencioniranja mladih družin za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja.

 

Trije kriteriji za dodelitev subvencij

 

Prosilci, ki prvič oddajajo vloge za dodelitev subvencije morajo izpolnjevati kriterij mlade družine,  dohodkovni kriterij in kriterij namembnosti.

 

Kriterij mlade družine

 

Kriterij mlade družine izpolnjujejo tiste mlade družine, ki predstavljajo življenjsko skupnost enega ali obeh staršev z enim ali več otroki, posvojenci ali pastorki, pri čemer vsaj en otrok v koledarskem letu razpisa še ni šoloobvezen. Za otroka, ki še ni šoloobvezen, se za dodelitev subvencij za leto 2010 šteje otrok, rojen po 1.1.2005 do vključno 22.5.2010.

 

Dohodkovni kriterij

 

Pri dohodkovnem kriteriju subvencija pripada tisti mladi družini, katere neto dohodki za predpreteklo koledarsko leto (2008) ne presegajo določenih zgornjih mej od povprečne neto plače, ki je v Republiki Sloveniji v letu 2008 znašala 10.797,60 EUR.

-       Pri dvočlanski mladi družini subvencija pripada, če njeni neto dohodki za predpreteklo koledarsko leto ne presegajo 250 odstotkov povprečne neto plače v Sloveniji (26.994,00 EUR)

-       Tričlanska družina je omejena z neto dohodki v višini 315 odstotkov (34.012,44 EUR),

-       Štiričlanska z neto dohodki v višini 370 odstotkov (39.951,12 EUR),

-       Petčlanska z neto dohodki v višini 425 odstotkov (45.889,80 EUR), in

-       Šestčlanska z neto dohodki v višini 470 odstotkov (50.748,72 EUR).

 

Za vsakega nadaljnjega člana mlade družine se lestvica nadaljuje s prištevanjem po 25 odstotnih točk.

 

Pri ugotavljanju neto dohodkov se upoštevajo vsi obdavčljivi dohodki in prejemki, zmanjšani za davke in obvezne prispevke za socialno varnost, razvidni iz dokončnih dohodninskih odločb in iz drugih dokončnih odločb davčnega organa in davčnih obračunov.

 

Kriterij namembnosti

 

Subvencija za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti pripada tisti mladi družini, ki ima sklenjeno prodajno pogodbo ali gradbeno dovoljenje pridobljeno in pravnomočno od vključno 1.3.2006 do vključno 22.05.2010, ob izpolnjevanju preostalih pogojev poziva.

 

Do subvencioniranja tržnega najema je upravičena mlada družina, ki si po uspešno zaključenem študiju vsaj enega od staršev rešuje stanovanjsko vprašanje z najemom tržnega stanovanja, pri čemer ta roditelj v letu 2010 ne doseže starosti 28 let; v primeru uspešno zaključenega doktorskega študijskega programa se starostna meja podaljša za dve leti. Do subvencije tržnega najema ni upravičena mlada družina, ki sklene najemno pogodbo z najemodajalcem, s katerim je v krogu zakonitih dedičev do drugega dednega reda po predpisih, ki urejajo dedovanje.

 

Kdo je upravičen do subvencije za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti?

 

Do subvencije za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti je upravičena tista mlada družina, ki ima sklenjeno prodajno pogodbo ali pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje po 1.3.2006 ter izpolnjuje preostale pogoje zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi iz javnega poziva.

 

Mlada družina lahko subvencije pridobi za največ 8 let, pri čemer Stanovanjski sklad Republike Slovenije skladno s predpisi, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja ugotavlja njen status le ob prvi dodelitvi subvencije, medtem ko se zgornja meja dohodka in število članov mlade družine ugotavlja enkrat letno pred dodelitvijo vsakokratne subvencije.

 

Višina subvencije za leto 2010 znaša 300 EUR na družinskega člana

 

Višina subvencije za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti za leto 2010 znaša 300 EUR na člana te mlade družine. V primeru, da je mlada družina s sklepom v letu 2006 ali s sklepom ali z odločbo v letu 2007, 2008 ali 2009 že pridobila pravico do subvencije, ji za leto 2010 pripada subvencija glede na število članov te mlade družine, in sicer v višini 300 EUR na družinskega člana. Število družinskih članov za leto 2010 se ugotavlja na zadnji dan oddaje vlog, to je 22.05.2010.

 

Kdo je upravičen do subvencije za tržni najem stanovanja?

 

Pri subvencioniranju tržnega najema stanovanja so pogoji drugačni. Do najema je upravičena mlada družina, ki si po uspešno zaključenem študiju vsaj enega od staršev rešuje stanovanjsko vprašanje z najemom tržnega stanovanja, pri čemer ta roditelj v letu 2010 ne doseže starosti 28 let, v primeru uspešno zaključenega doktorskega študijskega programa, pa se starostna meja podaljša za dve leti. Za osebo mlajšo od 28 let se šteje tisto, ki je bila rojena po 1.1.1983, za osebo mlajšo od 30 let pa osebo rojeno po 1.1.1981.

 

Subvencija se prizna največ v višini razlike med najemnino, kakršna bi za najeto stanovanje znašala po predpisih, ki urejajo neprofitne najemnine, in priznano tržno najemnino za primerno stanovanje, kar dokazuje prosilec z najemno pogodbo, sklenjeno pred zaključkom študija ali najkasneje v roku 90 dni po uspešno zaključenem študiju.

 

Subvencija pripada mladi družini največ dve leti, pri čemer se status mlade družine ugotavlja le ob dodelitvi subvencije. Mlada družina, ki sklene najemno pogodbo z najemodajalcem, s katerim je v krogu zakonitih dedičev do drugega dednega reda po predpisih, ki urejajo dedovanje, ni upravičena do subvencije najema.

 

Primerna stanovanjska površina

 

Najemno stanovanje se razvrsti v pripadajočo statistično regijo glede na naslov najemnega stanovanja. Pri izračunavanju subvencije se upošteva dejanska površina stanovanja, ki izhaja iz najemne pogodbe.

 

Za izračun primernosti stanovanjske površine se po pravilniku za subvencije upošteva, da je primerna stanovanjska površina za dvočlansko družino 45 m², za tričlansko 55 m², za štiričlansko 65 m² in za petčlansko družino 75 m². Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se prizna 10 m2 . Za potrebe izračuna subvencije za tržni najem znaša neprofitna najemnina 3,00 EUR za m² stanovanjske površine.

 

Ostali pogoji

 

Če je najemna pogodba za tržno stanovanje sklenjena za čas, krajši od dveh let, pripada mladi družini subvencija za to stanovanje le za čas veljavnosti te najemne pogodbe. Če mlada družina v dveletnem roku, določenim z odločbo o priznanju pravice do subvencije, prekine najemno razmerje in sklene novo najemno pogodbo, ji v času prekinitve najemnega razmerja subvencija ne pripada. Pripada pa ji za čas sklenitve nove najemne pogodbe, vendar največ do izteka roka, določenega z odločbo.

 

Upravičencu do subvencij v primeru najema se nakazujejo subvencije trikrat letno na njegov transakcijski račun, in sicer za pretekle štiri mesece. Upravičenec je dolžan Skladu v osmih dneh pisno sporočiti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na pravico do subvencije in višino subvencije. Sklad po uradni dolžnosti po izteku enega leta preveri, če mlada družina še izpolnjuje dohodkovne kriterije za subvencioniranje najema.

 

Navodila za oddajo vloge in obravnavanje vlog

 

Prosilec predloži vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Sklada, ki je objavljen na spletni strani www.ssrs.si. Vloga mora biti v celoti izpolnjena čitljivo in biti podpisana s strani vseh polnoletnih članov mlade družine ter dopolnjena z zahtevanimi prilogami. Seznam obveznih prilog za posamezen namen vloge je določen v vlogi.

 

Mlada družina oziroma član družine lahko z isto prodajno pogodbo ali istim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem kandidira samo z eno vlogo. V primeru, da bo Sklad prejel dve vlogi, v katerih bodo nastopali isti člani mlade družine, bosta obe vlogi zavrženi.

 

Obrazec vloge lahko zainteresirani prosilci brezplačno dobijo tudi na sedežu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Ljubljani, na Poljanski cesti 31, v času uradnih ur, v kolikor si ga ne natisnejo s spletne strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada www.stanovanjskisklad-rs.si ali www.ssrs.si, kjer se nahaja pod rubriko Subvencije mladim družinam.

 

Zainteresirani prosilci lahko izpolnjeno vlogo oddajo od 03.05.2010 do vključno 22.05.2010 s priporočeno pošiljko na naslov: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD, POLJANSKA CESTA 31, 1000 LJUBLJANA, s pripisom »NE ODPIRAJ – VLOGA ZA SUBVENCIJO - 2010«.

 

Izplačila subvencij

 

Sklad bo obravnaval vse popolne vloge. V primeru popolne vloge, ki bo utemeljena, bo Sklad izdal sklep o odobritvi subvencije. Sklad bo odobrene zneske subvencij nakazal na osebni račun prosilca, naveden v posamezni vlogi, in sicer predvidoma po pravnomočnosti izdanih posamičnih upravnih aktov. Sklad bo v primeru ugotovljenih kršitev iz prejšnjih alinej zneske subvencije izterjal z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Na dopust brez telefona?
Preden se odpravite v tujino, se pozanimajte tudi o načinu uporabe mobilnega telefona v državi, kamor potujete.
2
Ali vam prodajalci vozil lažejo?
Tudi če bodo poskušali, to ni več mogoče. Sedaj na enem mestu lahko zanesljivo preverite avtomobil, preden ga kupite. Pr...
2
Finančna kriza je priložnost za nove navade
Mnoge družine je presenetila finančna kriza. Slaba novice je, da bomo njene učinke čutili še nekaj časa, dobra novice pa...
2
Vedno potrebujemo košček Amerike!
Naj bo film, popularna kultura ali globalne blagovne znamke, brez Amerike skorajda ne gre. Podobno je pri naložbah.
2


Ti je članek všeč? Klikni Like in podaj svoj komentar:


Nakup nepremičnine z leasingom ali posojilom?
Lasten dom, hiša ali stanovanje so sanje vsake družine. Kljub temu, da so se cene nepremičnin v zadnjem obdobju umirile ...
Nasveti za nakup žara
Kljub temu da je peka na žaru priljubljeno in prijetno opravilo, pa lahko piknik na prostem hitro uniči slabo izbrana ku...
uspavanje otroka
Lelly28 RR

Na kakšen način uspavate otroka?